Kwi 23
2015

DYNAMICZNY ROZWÓJ

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych bywa często postrzegany przez sporą jeszcze grupę nauczycieli jako źródło zagrożeń dla nich samych, bądź całego systemu kształcenia. Formułowane zarzuty przybierają postać takich np. argumentów:   sprzęt komputerowy jest drogi i najczęściej nie w pełni wykorzystywany;używanie sprzętu komputerowego w szkole bardzo często dezorganizuje lekcje,  nauczycielom brakuje czasu i możliwości do indywidualnego uzupełniania wie­dzy w zakresie metod i technik komputerowych;   nie ma podręczników i programów nauczania uwzględniających nowoczesne środki dydaktyczne;     trudno dotrzeć w Internecie do konkretnych, wartościowych programów eduka­cyjnych wśród ogromu rozproszonych, nie recenzowanych merytorycznie i mo­ralnie zbiorów informacji; nieograniczone, właściwie, źródło informacji jakim jest Internet stanowi zagroże­nie dla nauczycieli i ich autorytetu w szkole.

Posted in Edukacja medialna | Leave a comment
Kwi 23
2015

JACY SĄ NAUCZYCIELE

Nauczyciele stanowią barwną grupę zawodową, bardzo niejednorodną. Trudno scharakteryzować ich w kilku zdaniach, bo nie istnieje obecnie uznany i dominujący wzorzec nauczyciela. Nauczycielami mogą zostać i zostają absolwenci wszystkich uczelni, dowolnych kierunków. Kwalifikacje pedagogiczne mogą uzupełnić na peda­gogicznych studiach podyplomowych. Każdy może zostać nauczycielem, wystarczy ukończyć wyższe studia. Dawniej od zdających na studia nauczycielskie wymagano potwierdzenia ich predyspozycji do zawodu. Podnoszono rangę różnych, w zależno­ści od kierunku studiów, cech takich jak: słuch muzyczny – wczesna edukacja, zdol­ności plastyczne – edukacja przedszkolna itp. Nasuwa się pytanie czy współcześni nauczyciele nic poddawani wstępnej weryfikacji do zawodu są przez to gorsi? Cza­sem tak.

Posted in Edukacja medialna | Leave a comment
Kwi 23
2015

CECHY APLIKACYJNE

Cechy aplikacyjne serwera multimedialnego wymuszają konieczność wprowadzenia zaawansowanych rozwią­zań architektonicznych oraz radykalnie zmieniają wymagania formułowane w kie­runku systemu operacyjnego (Brzeziński J., Zakrzewicz M., 1996).Z możliwości jakie niesie za sobą integracja mediów cyfrowych skorzystają uni­wersytety otwarte, szkoły wirtualne tworząc audycje telewizyjne o charakterze edu­kacyjnym ogólnodostępne oraz programy kodowane, do których dostęp będzie moż­liwy przez podanie wykupionego wcześniej hasła z numerem identyfikacyjnym.Telewizja interaktywna to nie tylko przekaz obrazu i dźwięku, lecz cała paleta dodatkowych usług oraz doskonała baza dla edukacyjnych aplikacji multimedial­nych i filmów dydaktycznych.

Posted in Edukacja medialna | Leave a comment
Kwi 23
2015

DYNAMICZNY ROZWÓJ TECHNIK

Dynamiczny rozwój technik multimedialnych rozpoczął się wraz z zastosowa­niem płyty CD jako nośnika informacji. Obecnie istnieje wiele standardów zapisu informacji, jednak przyszłość należy do formatów pozwalających na rejestrację na tym samym nośniku różnych postaci informacji — tekstu, obrazu, dźwięku, animacji i innych. Niewątpliwie wielkim wydarzeniem stało się wprowadzenie nośnika DVD posiadającego bardzo dużą pojemność i szybki transfer, umożliwiający wyświetla­nie filmów wideo. Multimedia sprawiły, że nic jesteśmy już tak zależni od tekstu. Zamiast opisywać coś słowami mamy możliwość wyrażenia tego samego obrazem, filmem wideo czy animacją.

Posted in Edukacja medialna | Leave a comment
Kwi 23
2015

WARTE UZUPEŁNIENIA

Warto uzupełnić te badania dodatkowo praktycznymi sprawdzianami podstawowych umiejętności manu- alno-intelektualnych (np. tempo pisania na klawiaturze; tempo czytania z monitora; czytanie ze zrozumieniem — uchwycenie głównych wątków i terminów tekście itp.). Poznanie metod samokształceniowych wykorzystujących nowe technologie umoż­liwi w przyszłości organizowanie równoległych do tradycyjnych procesów eduka­cyjnych. Będą to działania bardzo skuteczne wykorzystujące ogromne multimedial­ne możliwości narzędzi informatycznych. Samokształcenie w zakresie interpretacji i obróbki informacji stanie się jednym z priorytetów edukacyjnych społeczeństwa informacyjnego, warto już teraz przygotowywać się do tego zadania .

Posted in Edukacja medialna | Leave a comment